Sök företag i Örsundsbro
Sök
 
Välj ett markerat datum ovan.
Tillbaka

Uppföljningsbrev från kommunen

Uppföljning av frågor som togs upp på mötet mellan Enköpings kommun och Örsundsbro företagarförening
Måndagen den 8 april träffades representanter från Enköpings kommun, politiker och tjänstemän, Örsundsbro företagarförening. Bakgrunden till mötet var den tidigare diskussionen som förts om ortens utveckling och framtid. Från företagarföreningens sida lyfte man en rad frågor som man tyckte fortfarande stod som obesvarade.
Utifrån den diskussion som fördes på mötet har de olika frågorna sammanfattats i detta brev. Kommunen har även förtydligat hur arbetet kan gå vidare. Detta kan fungera som gemensam utgångspunkt i det fortsatta arbetet i Örsundsbro.

Ortsanalys för Örsundsbro
Kommunen planerar att analysera de mindre tätorternas förutsättningar och utvecklingsbehov under de närmaste åren. På mötet var vi överens om att Örsundsbro blir första ”pilotprojekt” under 2014, vilket faller väl samman med ortens jubileumsfirande.
Processen för att ta fram en ortsanalys kommer ha tydligt medborgarfokus och företagarföreningen och andra Örsundsbrobor kommer bli inblandande i arbetet med att beskriva ortens förutsättningar, karaktär, styrkor och svagheter samt framtida utveckling Tanken är att ortsanalysen så småningom ska kunna inkluderas i kommunens översiktsplan så att varje ort får sitt eget utvecklingskapitel i planen.
En hel del av de frågor som vi diskuterade på mötet den 8 april kommer behandlas i ortsanalysen och vi vill därför hänvisa en del av de övergripande frågorna till det arbetet. Exempel är behovet av bostäder, även för äldre/yngre, långsiktig omvandling av industriområdet, infrastruktur även gång- och cykelnätet, områden för fritid och idrott m.m.

Vi kommer under slutet av 2013 att återkomma till företagarföreningen för att tillsammans bolla upplägget av arbetet med ortsanalysen då vi vet hur viktigt det är att involvera aktiva föreningar i arbetet och därmed nå många invånare genom befintliga kontaktnät.

Brandstationen
Ett möte har hållits med Räddningstjänstförbundet där man pratat om lokalisering av deltidsbrandkårer över hela kommunen. En förstudie planeras tas fram för lokalisering av nya brandstationer. Läget vid den södra infarten i Örsundsbro anses efter en snabb analys vara ett intressant läge. Arbetet går vidare och förbundet kan komma att kontakta berörda fastighetsägare efter att förstudien är genomförd om det skulle bli aktuellt med flytt av befintlig brandstation.

Lantmännentomten
Kommunen har diskuterat tomten med EHB och kan förmedla kontakten mellan parterna. Markpriset kommer behöva diskuteras vidare med tanke på de komplexa planeringsförutsättningarna och vilka kostnader de skulle ge i en exploatering. Kommunen återkommer med mer information framöver.

Detaljplanering industriområdet
Den del av industriområdet som inhyser handel kan få detaljplanen ändrad från industri till industri/handel. Fastighetsägarna behöver ta kontakt med kommunen och ansöka om planändring för att arbetet ska rulla igång.

Ekgården
Kommunen bevakar frågan rörande Ekgården och diskuterar även läget med EHB. Beroende på utvecklingen av ärendet och eventuell försäljning har kommunen olika möjlighet att agera.

Rondell riksväg 55
I den förstudie som togs fram för sträckan 2002 finns ingen rondell redovisad. Har den funnits med i tidigare planeringsmaterial har den plockats bort. Det förstudien säger är att ”sträckan inleds vid södra infarten mot Örsundsbro som behålls i nuvarande utseende.”

Hastighetskontroller
Kommunen kontaktade närpolisen direkt efter mötet den 8 april och tätare
hastighetskontroller ska redan ha genomförts i Örsundsbro. Fler planeras in.

Trottoaren till Folktandvården
Tekniska förvaltningen kommer skicka ut personal för att se över skicket på trottoaren. Besked om hur vi går vidare kommer efter den översynen.

Lagunda IKs skrivelse
Kommunen har fått in Lagundas skrivelse om konstgräsplan och bostadsbyggande men föreslår att vi pratar vidare om detta under ortsanalysen. Detta med tanke på att frågorna behöver sättas i sitt sammanhang så att framtida bostadsbehov kan ses över för hela Örsundsbro.

Gång- och cykelväg Salnecke
Transporter inom orten och oskyddade trafikanter kommer tas upp vidare i
ortsanalysen men fram till dess tittar kommunen på vad Trafikverket gjort för att förbättra trafiksäkerheten på Enköpingsvägen.

Tillsammans fortsätter vi arbeta med Örsundsbros framtida utveckling och vi hoppas på fler givande möten och samarbeten under de närmaste åren.
Anna Wiklund (m) och Kenneth Löthegård (c)
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
Företagsuppgifter

Behöver ni uppdatera era företagsuppgifter med tex ny adress, nytt telefonnummer, ny kontaktperson eller liknande?
Kontakta oss i föreningen genom att skriva ett mail till orsundsbroff@gmail.com så uppdateras era uppgifter inom kort.

Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.